به اتول 118 خوش آمدید
آگهی های ویژه

نمایندگیهای سایپا

بنر
تازه های نمایندگیهای سایپا - نمایندگی فروش و خدمات

شرکت فیدار پارس زاگرس نمایندگی مجاز سایپا محمدی خرم آباد کد: ۱۶۷۹۸ فروش انواع بدنه و قطعات اصلی مح ... لرستان - محمدی , تلفن : ۰۶۶۳۳۳۱۸۸۶۹ 99/03/03
نمایندگی سایپا ۴۴۰۴ اسكندر قديري نمایندگی سایپا اسكندر قديري کدنمایندگی :۴۴۰۴ فکس نمایندگی : ۳۳۳۳۵۳۴۰ ... چهارمحال بختياري - اسكندر قديري , تلفن : ۳۳۳۳۰۲۴۶ - ۳۳۳۳۰۲۴۷ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۴۴۰۲ علي بويري منجي کدنمایندگی : ۴۴۰۲ فکس نمایندگی : ۳۴۴۴۰۰۵۰ شركت كلاريدك ... چهارمحال بختياري - علي بويري منجي , تلفن : ۳۴۴۴۳۰۰۷ - ۳۴۴۴۸۵۳۶ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۴۴۰۳ رسول بهرامي نمایندگی سایپا رسول بهرامي کدنمایندگی : ۴۴۰۳ فکس نمایندگی : ۳۳۲۳۰۱۰۹ ... چهارمحال بختياري - رسول بهرامي , تلفن : ۳۳۲۳۰۱۰۸ - ۳۳۲۳۰۱۰۹ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۴۴۰۱ الياس اسكندري نمایندگی سایپا الياس اسكندري کدنمایندگی : ۴۴۰۱ فکس نمایندگی : ۳۴۲۲۹۹۹۹ ... چهارمحال بختياري - الياس اسكندري , تلفن : ۳۴۲۲۸۸۸۸ - ۳۴۲۳۶۳۰۰ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۳۶۳ زال محمودي نمایندگی سایپا زال محمودي کدنمایندگی : ۳۶۳ فکس نمایندگی : ۳۲۲۷۴۴۱۳ ... چهارمحال بختياري - زال محمودي , تلفن : ۳۲۲۷۲۳۶۰ - ۳۲۲۷۲۰۸۲ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۳۶۱ نعمت اله بهامين وحسن كريميان نمایندگی سایپا نعمت اله بهامين وحسن كريميان کدنمایندگی : ۳۶۱ فکس نمایندگی : ۳۳ ... چهارمحال بختياري - نعمت اله بهامين وحسن كريميان , تلفن : ۳۳۳۴۶۸۲۰ - ۳۳۳۴۶۸۲۲ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۷۶۸ سیدرضا حیدری خورمیزی نمایندگی سایپا سیدرضا حیدری خورمیزی کدنمایندگی : ۵۷۶۸ فکس نمایندگی : ــــ ... يزد - سیدرضا حیدری خورمیزی , تلفن : ۳۲۶۳۲۹۱۹ - ۳۲۶۳۲۹۱۸ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۹ محمد خانزائي نمایندگی سایپا محمد خانزائي کدنمایندگی : ۵۳۱۹ فکس نمایندگی : ۳۲۵۲۳۳۹۲ ... يزد - نمایندگی سایپا محمد خانزائي , تلفن : ۳۲۵۲۱۰۰۷ - ۳۲۵۲۴۸۸۷ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۵ سيدمحمد هاشميان نمایندگی سایپا سيدمحمد هاشميان کدنمایندگی : ۵۳۱۵ فکس نمایندگی : ۳۸۲۱۹۸۰۰ شركت ... يزد - سيدمحمد هاشميان , تلفن : ۳۸۲۱۹۹۰۰ - ۳۸۲۱۹۹۰۱ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۷ حسين تقوي نمایندگی سایپا حسين تقوي کدنمایندگی : ۵۳۱۷ فکس نمایندگی : ۳۸۲۴۶۹۳۷ ... يزد - حسين تقوي , تلفن : ۳۸۲۴۴۴۷۰ - ۳۸۲۴۴۴۷۱ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۶ محمود زارع بيدكي نمایندگی سایپا محمود زارع بيدكي کدنمایندگی : ۵۳۱۶ فکس نمایندگی : ۳۲۵۳۰۲۴۳ ... يزد - محمود زارع بيدكي , تلفن : ۳۲۵۲۹۶۶۷ - ۳۲۵۲۹۶۶۶ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۴ امير ضرابيان نمایندگی سایپا امير ضرابيان کدنمایندگی : ۵۳۱۴ فکس نمایندگی : ۳۷۲۰۴۴۴۴ شركت خ ... يزد - امير ضرابيان , تلفن : ۳۷۲۰۶۰۰۰ - ۳۷۲۰۴۰۰۰ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۳ ناصر خورشيدي نمایندگی سایپا ناصر خورشيدي کدنمایندگی : ۵۳۱۳ فکس نمایندگی : ۳۵۲۴۲۶۶۲ ... يزد - ناصر خورشيدي , تلفن : ۳۵۲۴۲۶۶۳ - ۳۵۲۴۵۹۹۹ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۲ محمدرضا كاظمي پوراشكذري نمایندگی سایپا محمدرضا كاظمي پوراشكذري کدنمایندگی : ۵۳۱۲ فکس نمایندگی : ۳۲۷۲۶۰ ... يزد - محمدرضا كاظمي پوراشكذري , تلفن : ۳۲۷۲۲۵۷۰ - ۳۲۷۲۶۰۸۱ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۰۸ مهدي عبدلي نمایندگی سایپا مهدي عبدلي کدنمایندگی : ۵۳۰۸ فکس نمایندگی : ۳۲۵۲۹۰۱۱ ... يزد - مهدي عبدلي , تلفن : ۳۲۵۲۹۰۱۰ - ۳۲۵۲۹۰۱۲ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۱ علي بمان غنيان نمایندگی سایپا علي بمان غنيان کدنمایندگی : ۵۳۱۱ فکس نمایندگی : ۳۷۲۱۴۸۴۴ ... يزد - علي بمان غنيان , تلفن : ۳۷۲۲۵۶۵۷ - ۳۷۲۱۱۷۰۳ - ۰۳۵ 96/01/27