به اتول 118 خوش آمدید
آگهی های ویژه

نمایندگیهای پارس خودرو

بنر
تازه های نمایندگیهای پارس خودرو - نمایندگی فروش و خدمات

نمایندگی پارس خودرو  مهدی سقائیان نمایندگی پارس خودرو مهدی سقائیان کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ ... تهران - مهدی سقائیان , تلفن : ۷۷۵۲۴۳۷۷- ۰۲۱-۷۷۵۲۴۳۸۴ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو علاءالدین توکلی نمایندگی پارس خودرو علاءالدین توکلی کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ــــــ ... تهران - علاءالدین توکلی , تلفن : ۷۷۴۵۶۱۷۷- ۷۷۴۹۲۶۷۷- ۰۲۱-۷۷۲۰۹ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو رضا وشکینی نمایندگی پارس خودرو رضا وشکینی کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ خ ... تهران - رضا وشکینی , تلفن : ۵۵۶۳۷۵۵۴- ۰۲۱-۵۵۶۲۴۱۵۵ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو  علی ساریزاده نمایندگی پارس خودرو علی ساریزاده کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ ... تهران - علی ساریزاده , تلفن : ۰۲۱-۶۶۸۳۵۹۵۱-۶۶۸۷۷۱۴۵ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو  شرکت فرهنگ نیا موتور نمایندگی پارس خودرو شرکت فرهنگ نیا موتور کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ... تهران - شرکت فرهنگ نیا موتور , تلفن : ۰۲۱-۵۵۴۸۱۰۰۵-۵۵۳۸۲۴۲۲ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو  هاکوپ مگردیچیان نمایندگی پارس خودرو هاکوپ مگردیچیان کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــ ... تهران - هاکوپ مگردیچیان , تلفن : ۷۷۹۰۱۱۲۴- ۰۲۱-۷۷۹۲۳۲۲۶ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو سید رضا دهقانی نمایندگی پارس خودرو سید رضا دهقانی کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ ... تهران - سید رضا دهقانی , تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۷۵۱۱۵-۴۴۰۰۰۲۱۴ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو یوسف احمدیان نمایندگی پارس خودرو یوسف احمدیان کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ ... تهران - یوسف احمدیان , تلفن : ۷۷۵۴۲۶۵۹- ۰۲۱-۷۷۵۷۸۸۰۰ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو محسن باخته نمایندگی پارس خودرو محسن باخته کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ خ ... تهران - محسن باخته , تلفن : ۰۲۱-۷۷۲۵۰۷۸۵-۶ و ۰۲۱۷۷۲۶۴۲۳۸ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو اردشیر صدقی نمایندگی پارس خودرو اردشیر صدقی کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ ... تهران - اردشیر صدقی , تلفن : ۷۷۵۹۳۴۲۰- ۰۲۱-۷۷۵۹۳۴۸۰ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو علی جاونکو نمایندگی پارس خودرو علی جاونکو کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ ... تهران - علی جاونکو , تلفن : ۲۲۸۸۵۷۰۰- ۰۲۱-۲۲۸۶۰۹۵۲ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو آلفرد عیسی قلیان نمایندگی پارس خودرو آلفرد عیسی قلیان کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــ ... تهران - آلفرد عیسی قلیان , تلفن : ۲۲۵۱۷۰۸۳- ۲۲۵۱۵۴۰۵- ۰۲۱-۲۲۵۱۷ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو  شرکت حقیقت نوین پارت نمایندگی پارس خودرو شرکت حقیقت نوین پارت کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ... تهران - شرکت حقیقت نوین پارت , تلفن : ۰۲۱-۶۶۹۲۲۱۱۹-۶۶۹۰۴۲۰۵-۶ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو  شرکت ماشین فلاحتی نمایندگی پارس خودرو شرکت ماشین فلاحتی کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ــ ... تهران - شرکت ماشین فلاحتی , تلفن : ۰۲۱-۷۷۵۰۲۳۶۶-۷۷۵۰۵۷۵۰ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو حمید ذکائی مقدم نمایندگی پارس خودرو حمید ذکائی مقدم کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ــــــ ... تهران - حمید ذکائی مقدم , تلفن : ۰۲۱-۶۶۰۰۱۳۵۶-۶۶۰۴۷۷۶۸-۶۶۰۴۵۴۲ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو  خسرو رخشان روح اختر نمایندگی پارس خودرو خسرو رخشان روح اختر کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ... تهران - خسرو رخشان روح اختر , تلفن : ۶۶۰۰۶۹۵۰- ۰۲۱-۶۶۰۰۶۹۹۰ 96/02/02
نمایندگی پارس خودرو وانیک نظریان نمایندگی پارس خودرو وانیک نظریان کدنمایندگی : ـــــــ فکس نمایندگی : ـــــــ ... تهران - وانیک نظریان , تلفن : ۷۷۵۲۷۴۱۷- ۰۲۱-۷۷۵۲۳۱۳۲ 96/02/02